Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Stypendia szkolne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
25.08.2016  /  Józef Kunicki;

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2016 r.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku Plac Wolności 3, pokój nr 12, I piętro, w godzinach 7.30 – 15.30.

Pomoc w zakresie wypełniania wniosku oraz informacje dotyczące uzyskania stypendium szkolnego udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 11, I piętro, tel. 87 620 10 74 – Monika Chmielewska - Sujata.

Wnioski o stypendium szkolne można składać na zaproponowanym druku, który jest dostępny w załączeniu w wersji elektronicznej i w formie papierowej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w gminnych szkołach.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Olecko i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne nie mają uprawnień do stypendium szkolnego.


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:
1) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Kryteria dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego:
1) dla ucznia samotnie gospodarującego, którego dochód nie przekracza kwoty - 634 zł
2) dla ucznia w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 514 zł.
Ponadto przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości - 288 zł.
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczny dochód i jego dokumentowanie

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:
1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z uwzględnieniem wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych uczniów/słuchaczy, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej są:
1) zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenie brutto pomniejszone o wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne),
2) kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie renty, emerytury (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) lub aktualna decyzja organu przyznającego rentę lub emeryturę,
3) aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego,
4) zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zwierające informacje o potrąconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,
5) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych położonego poza Gminą Olecko (o ile informacja ta nie została potwierdzona
w punkcie 7.2),
6) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy informujące o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
i wysokości pobieranych świadczeń z funduszu pracy,
7) oświadczenie o braku zatrudnienia,
8) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
⦁ w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł (w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
⦁ w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
lub
⦁ zaświadczenie/oświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.
9) zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
10) dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
11) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY
Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.
Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Podstawa prawna: 
⦁ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2156 ze zm.) 
⦁ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930)
⦁ Uchwała Nr XXVII/245/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r. Nr 77, poz.1289 z późn.zm.) 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F