Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Stypendia burmistrza
06.09.2017   /  Józef Kunicki
Stypendia przyznawane uczniom za wysokie wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej to świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane przez Burmistrza Olecka.
 
Stypendium może otrzymać uczeń, który w ocenianym roku szkolnym uczęszczał do klasy IV lub wyższej szkoły podstawowej lub do klasy gimnazjalnej i spełnił łącznie poniższe kryteria:
1) mieszkał na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia,
2) uzyskał z wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne,
3) uzyskał co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania,
4) uzyskał wysokie wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej.
 
O stypendium w dziedzinie nauki może ubiegać się uczeń, który:
1) doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu ponadwojewódzkim lub krajowym w następstwie uczestnictwa w co najmniej jednym etapie konkursu – o zasięgu wojewódzkim lub
2) zajął od 1 do 3 miejsca w konkursie w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty lub
3) zajął od 1 do 10 miejsca punktowego w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim.
 
O stypendium w dziedzinie artystycznej może ubiegać się uczeń, który osiągnął sukcesy w konkursach, festiwalach, przeglądach, turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
 
O stypendium w dziedzinie sportu może ubiegać się uczeń, który:
1) uzyskał tytuł mistrza województwa, makroregionu lub tytuł mistrza bądź wicemistrza Polski lub
2) zajął od II do III miejsca w mistrzostwach makroregionu przy udziale minimum 10 klubów/drużyn/szkół łącznie z etapami eliminacji lub
3) zajął od III do V miejsca w mistrzostwach Polski przy udziale minimum 30 klubów łącznie z etapami eliminacji lub
4) zajął od I do VIII miejsca w mistrzostwach Europy lub
5) zajął od I do XII miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich
- organizowanych przez właściwy związek sportowy.
 
Wszystkie wymienione kryteria o przyznanie stypendium w dziedzinie sportu dotyczą również dyscyplin drużynowych, w których do stypendium typuje zawodników drużyny ich trener/nauczyciel:
- jednego zawodnika, w przypadku drużyny/grupy liczącej do 6 osób,
- dwóch zawodników, w przypadku drużyny/grupy liczącej więcej niż 6 osób.
 
Potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriów winno nastąpić na podstawie kopii świadectwa szkolnego bądź świadectwa ukończenia szkoły oraz w przypadku ubiegania się:
- o stypendium w dziedzinie nauki oraz dziedzinie artystycznej - na podstawie kopii zaświadczenia od organizatora konkursu, dyplomu, komunikatu końcowego/protokołu, regulaminu konkursu,
- o stypendium w dziedzinie sportu - na podstawie kopii zaświadczenia od organizatora zawodów o liczbie drużyn biorących udział w rywalizacji oraz osiągniętym miejscu, komunikatu końcowego, dyplomu,
- potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
 
Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:
-  dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń w ocenianym roku szkolnym,
- rodzic, opiekun prawny ucznia - z wyłączeniem sytuacji, gdzie wnioskuje się o stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu dotyczących dyscyplin drużynowych,
- organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania edukacyjne, artystyczne lub sportowe na rzecz uczniów.
 
Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie stypendium Burmistrza Olecka składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku lub za pośrednictwem poczty do 10 września.
 
Informację o przyznawaniu stypendium Burmistrza Olecka można uzyskać osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1 (pokój nr 11 ) lub telefonicznie pod numerem 87 520 24 94.
 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F