Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
Informacja o sesji Rady Miejskiej
grafika
15.05.2018  /  Karolina Kuskowska;

W dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Przygotowanie do sezonu letniego –  referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
8. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Olecko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
b) ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko,
c) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kijewie,
d) powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Staroobrzędowego uczniów z terenu Gminy Olecko,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Kukowo 3,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Rosochackie 1,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028,
h) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olecka:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy Olecko,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olecko za 2017 rok,
c) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka za 2017 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka.
11. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad sesji.


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         (-) Wojciech Rejterada

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F