Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
50 tysięcy złotych dla aktywnych
grafika
03.01.2018  /  Józef Kunicki;

Macie  pomysły na ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie? Możemy wspólnie je zrealizować. Wystarczy, że złożycie wniosek w ramach inicjatywy lokalnej.
Po raz trzeci mieszkańcy Olecka mogą skorzystać z 50 tysięcy złotych na realizację swoich planów. Do 30 stycznia 2018 r. czekamy na wnioski w ramach tzw. inicjatywy lokalnej czyli formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Warto podkreślić, że realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron: mieszkańców i urzędu. Gmina nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, ale wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku, przy Placu Wolności 3 (minimum dwie osoby) albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art. 3a wspomnianej ustawy).
Istotne jest również zaangażowanie grupy ludzi, która będzie pomagać przy realizacji przedsięwzięcia. Wkład mieszkańców, jako wnioskodawców, może polegać na pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych. Jest także ograniczenie - mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkie wnioski, które wpłyną do wyznaczonego terminu, będą oceniane według poniższych kryteriów:
· liczba realizatorów inicjatywy lokalnej,
· zaangażowanie środków budżetowych gminy w kosztach całkowitych,
· udział oszacowanych kosztów własnych (suma oszacowanego wkładu pracy społecznej, wkładu rzeczowego i wkładu finansowego inicjatora) w kosztach całkowitych,
· określenie liczby osób, którym ma służyć inicjatywa lokalna (określenie celowości z punktu widzenia społeczności lokalnej).

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

Budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy a także budynków oraz obiektów małej architektury.
Działalność charytatywna.
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Edukacja, oświata i wychowanie.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Turystyka i krajoznawstwo.
Ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Rewitalizacja.


 
Wzory wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej znajdują się pod poniższym adresem:
https://um.olecko.pl/strona-285-inicjatywa_lokalna.html

50 tysięcy złotych dla aktywnych

50 tysięcy złotych dla aktywnych 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR

Wersja mobilna

jeśli chcesz, możesz skorzystać z wersji mobilnej tej strony.

NIE TAK
F